Soukromý speciální pedagog a poradce.

Od roku 2016 pracuji jako speciální pedagog ŠPP na základní škole, externě spolupracuji se  soukromou  bilingvní ZŠ v rámci speciálně pedagogického poradenství.

Mám 10let praxe s dětmi s poruch.chování.

Provozuji soukromou praxi.

Služby - nabízím poradenství v oblasti prevence školní neúspěšnosti, reedukace SPU/ specifických poruch učení/ a SPCH/ specifických poruch chování/, rodinné poradenství, mediační konzultace, mentoring, pedagogickou  podpora.

            -nabízím  depistážní činnost v MŠ, ZŠ v rámci prevence školní neúspěšnosti

            - mediační konzultace

            - pedagogická podpora

Pracuji se stimulačním programem Maxík/ grafomotorická cvičení/, Kupoz/ rozvoj pozornosti/ a Ropratem/ rozvoj pracovního tempa/


KOMU JSOU MÉ SLUŽBY URČENY?

- dětem předškolního a  školního věku

- dětem se SPU/ dyslexie,dysgrafie,dysortografie,dyskalkulie,dyspraxie/, SPCH- specifické poruchy chování

- klientům s poruch. pozornosti

-klientům se zrakových a sluchovým postižením

- pedagogům v rámci pedagogické intervence

-rodinám s dítětem či adolescentem s potížemi s chováním 


Vzdělání: VŠ magisterské studium speciální pedagogiky

Kurzy: attechment- nové formy terapeutických metod vhodných pro práci s rodinou při podpoře vazby mezi vztahovými osobami a dítětem

        :osvědčení o účasti ve vzdělávacím programu-,,Rodina dítěte v ústavní výchově"

       : PPP- Kurz vývojové dysfázie

       : prevence rizikového chování dětí a mládeže

       : výcvik rodinného poradce vedený PVŠ psychosociálních studií /trvající  3roky/

       : absolvování programu Kupoz/ 8-12let/, Maxík/ 5-7let /, Ropratem / 8-16let/

       : program pro děti 5-7let Zipyho kamarádi- řešení obtížních situací, učení soc. dovedností

       : kurz ergonomie  psaní, rozvoj grafomotoriky a dětské kresby   / lateralizace, diagnostika/   

Rychlý kontakt

E-mail

alikozlerova@seznam.cz

Zavolejte mi

+420 608 043 090


Platba

Platba je možná v hotovosti, nebo převodem na účet.